Vietnamese   English

Hội đồng Khoa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2018 - 2020

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

GS. TS. Nguyễn Quang Liêm

Chủ tịch HĐKH

2 GS. TS. Nguyễn Huy Dân

Phó chủ tịch HĐKH

3 PGS. TS. Hoàng Anh Sơn

Phó chủ tịch HĐKH

4

TS. Trần Quốc Tiến

Thư ký HĐKH

5

GS. TS. Đào Trần Cao

Uỷ viên

6

PGS. TS. Vũ Đình Lãm

Uỷ viên

7 PGS. TS. Phạm Duy Long

Uỷ viên

8

PGS. TS. Đỗ Hùng Mạnh

Uỷ viên

9 PGS. TS. Ngô Quang Minh

Uỷ viên

10

PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm

Uỷ viên

11 PGS. TS. Đoàn Đình Phương

Uỷ viên

12 PGS. TS. Phạm Đức Thắng

Uỷ viên

13 PGS.TS. Ứng Thị Diệu Thúy

Uỷ viên

14

 TS. Hồ Trường Giang

Uỷ viên

15

TS. Phạm Thi San

Uỷ viên

16

TS. Nguyễn Trọng Thành

Uỷ viên

17 TS. Hà Phương Thư

Uỷ viên

18

ThS. Dương Văn Nam

Uỷ viên

19

GS. TS. Phan Ngọc Minh

Thành viên mời

20

GS. TS. Trần Đại Lâm 

Thành viên mời

21

PGS. TS. Phan Tiến Dũng

Thành viên mời

 

Back To Top