Vietnamese   English

Đề tài khoa học

Trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Viện KHVL đã thu được nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về khoa học vật liệu, triển khai ứng dụng có hiệu quả cao các kết quả nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu và thiết bị trong thực tế, tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu mới và phát huy có hiệu quả hợp tác quốc tế trong hướng trọng điểm của Nhà nước về Khoa học và công nghệ vật liệu.

Viện KHVL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đã tạo được uy tín lớn trong lĩnh vực KHCN vật liệu ở trong nước và trên thế giới. Viện KHVL là cơ quan nghiên cứu chuyên ngành về Khoa học vật liệu lớn nhất ở trong nước với hai hướng trọng điểm là: (1) nghiên cứu và phát triển Vật liệu tiến tiến, trong đó vật liệu nanô với định hướng ứng dụng trong y-sinh-nông nghiệp và biến đổi/tích trữ năng lượng đang đóng vai trò chủ đạo; (2) nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng Vật liệu truyền thống (vật liệu kim loại, polymer và vật liệu đất hiếm) lấy vật liệu có tính năng đặc biệt nhằm ứng dụng chuyên dụng làm nền tảng.

Viện Khoa học vật liệu đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản đạt trình độ quốc tế trong các lĩnh vực vật liệu điện từ, quang-điện tử và quang tử (bao gồm cả quang tử nano) và bước đầu đã có các nghiên cứu có kết quả về linh kiện và thiết bị trong lĩnh vực quang-điện tử, quang tử ứng dụng trong cảm biến điện-hóa; quang-điện-hóa; pin mặt trời và chuyển đổi năng lượng xanh; một số linh kiện và thiết bị đặc chủng phục vụ an ninh quốc phòng. Hướng nghiên cứu vật lý cơ bản về vật liệu (bao gồm cả vật liệu nano) định hướng ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm và y sinh; vật liệu mới trong điện tử, quang tử và siêu vật liệu biến hóa (metamaterials); lưu trữ và chuyển hóa năng lượng; thiết bị công nghệ cao và đặc chủng phục vụ an ninh quốc phòng của Viện Khoa học vật liệu trong thời gian qua đã theo đúng định hướng nghiên cứu ưu tiên trong ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, để phát triển các nghiên cứu vật lý cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao mà Việt nam có thế mạnh và nhanh chóng áp dụng kết quả nghiên cứu cơ bản vào nghiên cứu công nghệ theo định hướng phát triển công nghệ cao đã được Chính phủ phê duyệt, Viện Khoa học vật liệu cần xây dựng các dự án và đề tài nghiên cứu công nghệ lõi cho các linh kiện và thiết bị có nhu cầu ứng dụng thực tế cao hiện nay.

Back To Top