Vietnamese   English

Phòng Quang phổ ứng dụng và Ngọc học

Giới thiệu Phòng nghiên cứu

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Quang phổ Ứng dụng và Ngọc học
 2. Chức năng/nhiệm vụ: Nghiên cứu và đào tạo
 3. Trưởng phòng (phụ trách phòng): Nguyễn Trọng Thành
 • Tên, Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
 • SĐT: 0914370239
 • Fax:02437569825
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Học hàm
học vị

Biên chế
Hợp đồng

SĐT

Email

1

Vũ Thị Thái Hà

TS

Biên chế

0915210210

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đoàn Tuấn Anh

ThS

Biên chế

0984253794

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đào Tuệ Cường

KS

Biên chế

01289026266

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Anh Đức

CNh

Hợp đồng

0988090093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai

- Quang phổ các tâm kim loại chuyển tiếp, đất hiếm, tâm mầu trong chất rắn (khoáng vật, vật liệu tinh thể và và thủy tinh vô cơ)
- Quá trình quang học trong trạng thái rắn: hấp thụ, huỳnh quang cưỡng bức nhiệt và cưỡng bức quang


- Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhiệt phát quang ứng dụng trong do liều y tế và an toàn phóng xạ
- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nhiệt phát quang trong tính tuổi khảo cổ

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu chính
 • Laser YAG:Nd (355, 532, 1064 nm), độ rộng xung 5 ns, công suất xung 1,2J.
 • Laser Ar+: bước sóng 488, 514 nm, 1W.
 • Laser He-Ne, bước song 632.8 nm, 10 mW
 • Hệ đo phổ phát quang SPM2, phân giải bước sóng 2,5 Ao, dải đo UV-VIS-NIR, phân giải thời gian vùng µs –ms.
 • Hệ đo nhiệt phát quang Harshaw-3500, T: 50 ÷ 400oC, Tốc độ nâng nhiệt 1÷ 25 oC/s.
 • Lò nung 1200 oC – Pyrolabo.
 • Lò nung 1600 oC - XD-1600 MT
 • Lò nung 1800 oC - Nabertherm

 

 

 

 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 2. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

“Synthesis and study V2O5 nano material using hydrothermal condition” MSc. Doan Tuan Anh, Institute of Materials Science, 2017

“ Nghiên cứu cải tiến qui trình chế tạo và nâng cao tính năng sử dụng của liều kế nhiệt phát quang CaSO4:Dy3+, Chủ nhiệm TS, Vũ thị Thái Hà, Viện Khoa học vật liệu, 2016

“Nghiên cứu quang phổ của vật liệu silicate kiềm thổ chứa fluorine pha tạp đất hiếm và kim loại chuyển tiếp nhằm ứng dụng cho phosphor LED - Trắng” TS. Nguyễn Trọng Thành, Viện Khoa học vật liệu, 2016

Nghiên cứu chế tạo vật liệu BaSnO3 bằng phương pháp thủy nhiệt” Chủ nhiệm ThS, Đoàn Tuấn Anh, Viện Khoa học vật liệu, 2015

“Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu thủy tinh alkali alumino-borate pha tạp đất hiếm”, Chủ nhiệm, TS. Vũ Thị Thái Hà, Viện Khoa học vật liệu, 2014

“Nghiên cứu đặc tính quang học của vật liệu thủy tinh telluride pha tạpEu3+”, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trọng Thành, Viện Khoa học vật liệu, 2014

“Nghiên cứu một số tính chất nhiệt phát quang của vật liệu Li2B4O7:Cu,Ag”, Chủ nhiệm ThS. Đoàn Tuấn Anh, Viện Khoa học vật liệu, 2013

“Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+”, Chủ nhiệm TS. Vũ Thị Thái Hà, Viện Khoa học vật liệu, 2012

“Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhiệt phát quang theo loại bức xạ ion hóa của vật liệu K2YF:Sm3+”, Chủ nhiệm ThS. Đoàn Tuấn Anh, Viện Khoa học vật liệu, 2011

“Nghiên cứu quá trình phục hồi cấu trúc của zircon metamict được ủ nhiệt bằng phương pháp huỳnh quang”, Chủ nhiệm ThS. Nguyễn Trọng Thành, Viện Khoa học vật liệu, 2011

“Khảo sát  quang phổ của  thủy tinh oxyfluoroborat chứa đất hiếm bao gồm trạng thái thủy tinh chứa nano-tinh thể”, Chủ nhiệm GS.TSKH. Vũ Xuân Quang, Nafosted, 2010-2012

 

 1. Công bố:

Tran Kim Anh, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen, Sengthong Bounyavong, Nguyen Trong Thanh, Facile Fabrication and Properties of Gd2O3:Eu3+, Y2O3:Eu3+ Nanophosphors and Gd2O3:Eu3+/SiO2, Y2O3:Eu3+/SiO2 Nanocomposites, Journal of Electronic Materials, ISSN 0361-5235, Vol. 47, No. 1, 2018

Lê Văn Tuất, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà, Hiệu ứng nhiệt phát quang của gốm thủy tinh P2O5-CaO-Na2O-MgO pha tạp Dy2O3, Hội nhị VLCR và KHVL toàn quốc 2017, 388-391

Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Trọng Thành, Qua trình truyền năng lượng từ Eu2+ đến Mn2+ trong vật liệu nền aliminate, Hội nhị VLCR và KHVL toàn quốc 2017, 174-175

Tran Kim Anh, Ho Van Tuyen, Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Vu Thi Thai Ha, Le Xuan Hung, B, Sengthong, Dinh Xuan Loc, Le Quoc Minh, Optical properties of core shell nanophosphors doped Eu(III) and Tb(III), 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, pp 61-68

Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Tran Kim Anh, Ho Van Tuyen, B. Sengthong, Vu Thi Thai Ha, Nanomaterial base on Gd2O3 doped Er3+phosphors and some optical characteristics. 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, pp 45-50

Tran Kim Anh, Nguyen Thi Quy Hai, Pham Thi Minh Chau, Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thanh Huong, Tran Thu Huong, Pham thi Lien, Ha Thi phuong, Ho Van Tuyen, Nguyen Trong Thanh, Le Thi Vinh and Le Quoc Minh. Coltrolled fabrication and luminescence properties of rare earth activated nanospheres (Gd2O3:Eu3+ and Gd2O3:Er3+) Proceeding of IWNA 2017, pp503-506.

Hoàng Thị Khuyên, Nguyễn Thị lan, Nguyễn Vũ, phạm Thị Liên, Trần Thu Hương, Nguyễn Thanh Hường, Đỗ Thị Anh Thư, Trần Thị kim Chi, Ngô Thị Hồng Lê, Vũ Thị Thái Hà, phạm Đức Roãn, Tổng hợp và nghiên vứu đặc tr]ng của vật liệu nano quang – từ đa chức năng Fe3O4@SiO2/Eu(NTA)3, Tạp chí hóa học 2017

Nguyen Duc Van, Do Thi Anh Thu, Nguyen Trong Thanh, Doan Anh Tuan, Hydrothermal synthesis of NaNbO3: Nano scale size effects of Nb2O5 precursor on phase formation and photocatalytic activity, Proceeding of IWNA 2017, pp 415-418

 Nguyễn Vũ, Vũ Thị Diệp, Dương Thị Mai, Đào thị Mến, ngô Khắc Không Minh, Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Trọng Thành, Nguyễn Thu Trang “Chế tạo bằng phương pháp nổ và nghiên cứu tính chất của vật liệu phát quang La3PO7:Eu” Tạp chí hóa học, 55(2e) 60 – 63

Vũ Thị Thái Hà, Đoàn Tuấn Anh, Đào Tuệ Cường, Nguyễn Trọng Thành, Vật liệu nhiệt phát quang ứng dụng trong đo liều phóng xạ, Advances in Applied and Engineering Physics IV Proceedings (2016), ISBN: 978-604-913-232-2, pp 34-39.

Doan Tuan Anh, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Dao Tue Cuong, Fabrication of BaSnO3 Materials used for Dye sensitized Solar Cells, Advances in Applied and Engineering Physics IV Proceedings (2016), ISBN: 978-604-913-232-2, pp 504-508.

Lê Văn Tuất, Vũ Thị Thái Hà, Lê Thị Mến Đánh giá khả năng ứng dụng đo liều bức xạ của thủy tinh phốt phát pha tạp nguyên tố đất hiếm Advances in Applied and Engineering Physics, pp. 498 (2016)

Lê Văn Tuất, Vũ Thị Thái Hà, Lê Thị Mến Hiệu ứng Nhiệt phát quang của thủy tinh phốt phát pha tạp Terbium, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX (2015), pp.279

Sengthong Bounyavong, Vu Phi Tuyen, Nguyen Thi Quy Hai, Pham Thi Minh Chau, Phan Van Do, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Optical Spectroscopy of Eu3+ ions in Aluminosilicate glasses, The 4th Academic Conference on Natural Science for Young Scientists, Master & PhD Students from Asean Countries Proceedings (2016), ISBN: 978-604-913-088-5.

Vu Phi Tuyen, Bounyavong Sengthong, Vu Xuan Quang, Phan Van Do, Ho Van Tuyen, Le Xuan Hung, Nguyen Trong Thanh, Masayuki Nogami, Tomokatsu Hayakawa, Bui The Huy, Dy3+ ions as optical probes for studying structure of boro-tellurite glasse, Journal of Luminescence, 178 (2016), pp 27-33.

Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nicholas M. Khaidukov, Nguyen TrongThanh, Bounyavong Sengthong, Bui The Huy, Energy transfer phenomena and Judd–Ofelt analysis on Sm3+ ions in K2GdF5 crystal,  Journal of Luminescence, 179 (2016), pp 93-99.

Phan Van Do , Vu Phi Tuyen , Vu Xuan Quang , Nguyen Trong Thanh , Vu Thi Thai Ha , N. M. Khaidukov, “Judd-Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm3+ ions in K2GdF5 single crystal”, 591 -596, Những tiến bộ trong Quang học Quang phổ và Ứng dụng, 2015

Ha. V. T. T, Thanh N. T and Dam P. T, “Optical properties of alkaline aluminoborate glass doped Eu3+ion”, 161 -167, Những tiến bộ trong Quang học Quang phổ và Ứng dụng, 2015

Vuong Con, Nguyen Duc Chien, Truong Thanh Toan, Doan Tuan Anh and Mai Anh Tuan, Luong Thi Thu Thuy, Pham Thi Kim Thanh Development of Spray Pyrolysis System for Deposition of nano-Structure materials, Vol. 25, No 2 (2015), pp. 133-138.

Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Tran Ngoc and Nguyen Trong Thanh. Luminescence quenching of Sm3+ ions in alkali telluroborate, International Conference on Spectroscopy and Materials sience (ICS&M 2015), pp. 24-33

Pham Thi Minh Chau, Nguyen Thi Quy Hai, Tran Kim Anh, Ho Van Tuyen, Vu Thi Thai Ha and Le Quoc Minh. Preparation and Luminescence properties of Gd2O3: Re3+ nanophosphor, International Conference on Spectroscopy and Materials science (ICS&M 2015), pp. 156 -160

 1. P. Tuyen, N. T. Thanh, P. V. Do, P. T. Dung, V. T. T. Ha, N. Q. Hai, Seng Thong, H. V. Tuyen, L. X. Hung, L. A. Thi, B. T, Huy and V. X. Quang. Some results of the studies on spectroscopy of materials obtaining rare earth ions International Conference on Spectroscopy and Materials sience (ICS&M 2015), pp. 161 – 167

Vũ Phi Tuyến, Ngô Quang Thành, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà và Đào Tuệ Cường, Nghiên cứu đặc tính phát quang cưỡng bức nhiệt của vật liệu liều kế Li2B4O7:Cu bột đa tinh thể được chế tạo trong nước, Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng (2014), 149.

 1. T. T. Ha, N. T. Thanh, H. V. Tuyen, D. T. Anh, V. P. Tuyen and N. M. Son, Optical properties of divalent Eu2+ions in BaMgAl10O17phosphors, Advances in Optics Photonics Spectroscopy and Applications VII (2013), 730.

Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen, Nicholas M. Khaidukov, Julián Marcazzó, Yong-Ill Lee and Bui The Huy, Optical properties and Judd–Ofelt parameters of Dy3+ doped K2GdF5 single crystal, Optical Materials 35 (2013) 1636–1641.

Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Nicholas M. Khaidukov, Yong-Ill Lee, B.T. Huy,. Judd–Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm3+ ions in K2YF5 crystal. Journal of Alloys and Compounds 520 (2012) 262–265.

N.T. Thanh, V.X. Quang, V.P. Tuyen, N.V. Tam, T. Hayakawa, B.T. Huy, Role of charge transfer state and host matrix in Eu3+-doped alkali and earth alkali fluoro-aluminoborate glasses, Optical Materials 34 (2012) 1477–1481.

Nguyen Trong Thanh, Sengthong Buonyavong, Vu Thi Thai Ha, Vu Phi Tuyen and Vu Xuan Quang,Thermoluminescence and radioluminescence of natural zicon of Lam Dong, Viet Nam, Proceeding of the second Academic conference on natural science for master and PhD students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam (2012).

Nguyen Trong Thanh, Nguyen Anh Hong, Ngo Van Tam, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Quang Liêm, Multi holes on persistent spectra hole burning of Eu3+ doped NaF-Al2O3-B2O3 irradiated glasses, Proceeding of the second Academic conference on natural science for master and PhD sudents from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam (2012).

 

 1. Patents
 2. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
 3. Một số sản phẩm khác: Liều kế TLD đo liều cá nhân, môi trường, xạ trị CaSO4:Dy, LiF:Mg,Ti, Li2B4O7:Cu (sản phẩm PTN)

 

Back To Top