Trang thiết bị nghiên cứu khoa học chính
HỆ ĐO QUANG PHỔ ĐỘ NHẠY CAO

01/03/2012 12:20 CH

Nơi đặt máy: P210/A2; Cán bộ phụ trách: GS. TS. Nguyễn Quang Liêm; ĐT: 37564333/1153, Email: liemnq@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Trần Thị Kim Chi; ĐT: 37564333/1153, Email: chittk@ims.vast.ac.vn Lê Quang Phương; Tel: 7564333/1153, ...
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ DÀY VÀ HÌNH THÁI HỌC BỀ MẶT

01/03/2012 12:11 CH

Nơi đặt máy: P/203/A2; Điện thoại: 37564333/1164 Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Thanh Bình; ĐT: 0913216411, Email: binhnt@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Lâm Thị Kiều Giang; ĐT: 0985792137, Email: giangltk@ims.vast.ac.vn.
THIẾT BỊ ĐO CHIẾT SUẤT, CHIỀU DÀY VÀ TỔN HAO DẪN SÓNG QUANG MÀNG MỎNG

01/03/2012 12:08 CH

Nơi đặt máy: P203/A2; Điện thoại: 37564333/1164 Cán bộ phụ trách: TS. Nguyễn Thanh Bình; ĐT: 0913216411, Email: binhnt@ims.vast.ac.vn Cán bộ vận hành: TS. Lâm Thị Kiều Giang; ĐT: 0985792137, Email: giangltk@ims.vast.ac.vn.
THIẾT BỊ ĐO CÁC TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU - PPMS6000

01/03/2012 12:03 CH

Nơi đặt máy: P206/A2; Cán bộ phụ trách: PGS. TS. Lê Văn Hồng; ĐT: 04-38360585, DĐ: 0912478203, Email: honglv@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Trấn Đăng Thành; Email: thanhtd@ims.vast.ac.vn.
KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT PHÂN GIẢI CAO HITACHI S-4800

01/03/2012 11:58 SA

Nơi đặt máy: P202/A2; Cán bộ phụ trách: TS. Vũ Đình Lãm; Email: lamvd@ims.vast.ac.vn; Cán bộ vận hành: TS. Đỗ Hùng Mạnh; ĐT: 37914704, DĐ: 0904233353, Email: manhdh@ims.vast.ac.vn.
tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 12
Lượt truy cập: 329234