Phân viện Vật liệu và linh kiện điện tử
Phòng Vật lý vật liệu từ và siêu dẫn

28/05/2015 03:10 CH

Phòng Vật lý vật liệu từ và siêu dẫn

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Phòng Vật lý vật liệu từ và siêu dẫn
 2. Trưởng phòng:
 • Họ và tên: Đỗ Hùng Mạnh
 • Năm sinh: 1963
 • Học hàm / Học vị: Tiến Sĩ
 • SĐT: 0904233353
 • Email: manhdh@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ tên

Năm sinh

Học hàm
/học vị

Biên chế /hợp đồng

SĐT

Email

1

Đỗ Hùng Mạnh

1963

TS

BC

0904 233 353

mandh@ims.vast.ac.vn

2 Nguyễn Xuân Phúc 1949 GS.TSKH Cố vấn khoa học 0912 008 563 phucnx@ims.vast.ac.vn

3

Lê Văn Hồng

1949

PGS.TS

Cộng tác viên

0912 478 203

honglv@ims.vast.ac.vn

4

Phí Hoà Bình

1955

PGS.TS

BC

01268 237 396

binhph@ims.vast.ac.vn

5

Vũ Đình Lãm

1973

PGS.TS

BC

0948 288 776

lamvd@ims.vast.ac.vn

6

Ngô Thị Hồng Lê

1976

TS

BC

0936 431 125

hongle@ims.vast.ac.vn

7

Đào Nguyễn Hoài Nam

1970

TS

BC

 

namdnh@ims.vast.ac.vn

8

Nguyễn Văn Đại

1981

TS

BC

 

nvdai@ims.vast.ac.vn

9

Nguyễn Thanh Ngọc

1984

TS

BC

 

 

10

Đỗ Khánh Tùng

1976

ThS

BC

0983 686 968

dkt@ims.vast.ac.vn

11

Phạm Hoài Linh

1982

TS

BC

0922 223 335

linhph@ims.vast.ac.vn

12

Nguyễn Văn Chiến

1987

ThS

BC

 

chiennv@ims.vast.ac.vn

13

Nguyễn Hải Yến

1985

ThS

BC

0983 400 836

yennh@ims.vast.ac.vn

14

Đào Thị Hòa

1987

ThS

BC

0904 037 995

hoadt@ims.vast.ac.vn

15

Nguyễn Trung Hiếu

1979

TS

BC

 

hieunt@ims.vast.ac.vn

16

Bùi Sơn Tùng

1987

ThS

0985 819 912

tungbs@ims.vast.ac.vn

17

Lê Thị Hồng Phong

1989

ThS

0976 908 589

phonglth@ims.vast.ac.vn

18

Phạm Văn Tưởng

1986

ThS

 

tuongpv@ims.vast.ac.vn

19

Phạm Văn Thạch

1985

TS

 

 

20

Tạ Ngọc Bách

1987

CN

0976 374 292

bachtn@ims.vast.ac.vn

21

Phan Thị Duyên

1990

CN

0979 243 726

duyenpt@ims.vast.ac.vn

22

Nguyễn Thanh Tùng

1983

TS

BC

0912 994 444

tungnt@ims.vast.ac.vn

23

Nguyễn Thị Ngọc Anh

1976

TS

 

 

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai
 • Vật lý vật liệu từ kích thước nano dưới dạng kim loại và oxit, Vật liệu đa pha điện từ, Siêu vật liệu – metamaterials.
 1. Trang thiết bị nghiên cứu
 • Hệ đo từ kế mẫu rung
 • Hệ đo các tính chất vật lý PPMS
 • Thiết bị nghiền bi năng lượng cao SPEX 8000D
 • Hệ bốc bay laser xung
 • Hệ đo từ trường xung
 • Máy đo điện trở - HP4192A và - HP4155A
 • Hệ đo độ dẫn nhiệt - HU-PI
 • Một số các trang thiết bị khác: Các bơm chân không, hệ là nung khuyếch tán, hệ quang khắc…
 1. Các thành tựu đạt được (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
 1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

Đề tài độc lập cấp nhà nước

 1. Nghiên cứu chế tạo pin mặt trời quang điện hóa sử dụng chất nhạy quang và chấm lượng tử dựa trên điện cực titan dioxit. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Hồng. Thời gian: 6/2012- 6/2015

Đề tài thuộc quỹ Nasfosed

 1. “Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT và nghiên cứu các tính chất điện môi, sắt điện và áp điện lớn của chúng”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Văn Hồng. Thời gian: 6/2012-6/2014.
 2. “Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Đình Lãm. Thời gian: 3/2012-3/2014.
 3. “Nghiên cứu tăng tốc độ điều chế LED ứng dụng cho các hệ thống thông tin quang băng rộng cự ly ngắn”. Chủ nhiệm đề tài: PGS. Phí Hòa Bình. Thời gian: 6/2013 - 6/2016.
 4. “Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ hạt nano từ tổ hợp định hướng tạo nam châm vĩnh cửu”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Hùng Mạnh, Thời gian: 2/2013-2/2015.
 5. “Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu hấp thụ sóng vi ba định hướng cho các ứng dụng trong kỹ thuật điện tử và quốc phòng”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nguyên Hoài Nam. Thời gian: 2013-2016.
 6. “Điều khiển chiết suất âm của siêu vật liệu”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Đình Lãm. Thời gian: 3/2012-3/2014.
 7. “Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ và độ rộng tần số làm việc của vật liệu metamaterial”. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Đình Lãm. Thời gian: 2014-2015.
 8. Ảnh hưởng của kích thước và thành phần lên độ ổn định, cấu trúc, và từ tính của hệ nano-clusters kim loại chuyển tiếp nhị nguyên. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Tùng. Thời gian: 03/2015 – 03/2017.

Đề tài hợp tác song phương

 1. Đề án hợp tác Việt - Lào xây dựng Phòng thí nghiệm nghiên cứu triển khai công nghệ năng lượng sạch. Chủ nhiệm đề án: PGS. Vũ Đình Lãm. Thời gian: 6/2014 – 12/2016

Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy nhằm tách hydro từ nước bằng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Văn Hồng. Thời gian: 2012-2013.

Đề tài cấp Viện khoa học Vật liệu

 1. Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ và tính chất quang của vật liệu nano CoFe2O4”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hoài Linh. Thời gian: 06/2013-06/2014.
 2. Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt và hợp phần đến tính chất từ trong hệ nam châm tổ hợp 2 pha cứng/mềm (SmCo5/FeCo)”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đỗ Khánh Tùng. Thời gian: 01/2014-12/2014.
 3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác TiO2  hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy nhằm quang khử CO2 tạo thành khí nhiên liệu. Chủ nhiệm đề tài : Ngô Thị Hồng Lê. Thời gian: 01/2015-12/2015.
 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)

Bài báo quốc tế

 1. Do Khanh Tung , Do Hung Manh, P.T. Phong, L.T.H. Phong, N.V. Dai, D.N.H. Nam, N.X. Phuc, “Structural and magnetic properties of mechanically alloyed Fe50Co50 nanoparticles”, Journal of Alloys and Compounds, 640 (2015) 34-38.
 2. P.T. Phong, L.V. Bau, L.C. Hoan, D.H. Manh, N.X. Phuc, In-Ja Lee, “B-site aluminum doping effect on magnetic, magnetocaloric and electro-transport properties of La0.7Sr0.3Mn1− xAlxO3”, J. Alloys and Compounds (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.04.225.
 3. P.T.  Phong, P.H.Nam, D.H.  Manh, D.K. Tung, IN-JA LEE and N. X.Phuc, “Studies of the Magnetic Properties and Specific Absorption of Mn0.3Zn0.7Fe2O4 Nanoparticles”, Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol.44, No.1 (2015) 287-294.
 4. Manh Do Hung, Thanh Tran Dang, Chien Nguyen Van, Lam Vu Dinh, Hong Le Van, Phuc Nguyen Xuan, Phong Pham Thanh, “Superparamagnetic behaviour and deviation from Bloch T3/2 law of La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles”, International Journal of Nanotechnology, 10 (3-4) (2013) 197-205.
 5. Do Hung Manh, Do Khanh Tung, Dao Nguyen Hoai Nam, Le Van Hong, Pham Thanh Phong, and Nguyen Xuan Phuc, “Magnetic Properties of Annealed Fe65Co35 Powders Prepared By Mechanical Alloying”, IEEE Transactions on Magnetics 50 (2014) 2005104.
 6. D. H. Manh, P. T. Phong, P. H. Nam, D. K. Tung, N. X. Phuc, and In-Ja Lee, “Structural and magnetic study of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles and AC magnetic heating characteristics for hyperthermia applications”, Physica B: Condensed 444 (2014) 94.
 7. Manh D. H., Phong P. T., Thanh T. D., Nam D. N. H., Hong L. V., and Phuc N. X., “Size effects and interactions in La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles”, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 1373-1377.
 8. Do Hung Manh, Tran Dang Thanh, Nguyen Xuan Phuc, Le Van Hong, Pham Thanh Phong, and Luu Tien Hung, “Perovskite nanoparticles synthesised by reactive milling combined with thermal processing: preparation, morphology and structure characterization”, Int. J. Nanotechnol., 8 (2011) 241-254.
 9. Hung Manh Do, Hong Nam Pham, Van Chien Nguyen, Thi Bich Hoa Phan, Dai Lam Tran, Anh Tuan Nguyen, Quoc Thong phan, Van Hong Le, Xuan Phuc Nguyen, “Magnetic heating characteristics of La0,7SrxCa0.3-xMnO3 nanoparticles fabricated by a high energy mechanical milling method”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2 (2011), 7 p.
 10. Tran Dang Thanh, D.H.Manh, N.X.Phuc, P.T.Phong, T.L.Phan, S.C.Yu, Deviation from Bloch’s T3/2 Law and Spin-Glass-Like Behavior in La0.7Ca0.3MnO3”,  J Supercond Nov Magn 28 (2015) 1051–1054.
 11. P. T. Phong, N. V. Dai, D. H. Manh, N. V. Khiem, and N.X. Phuc, “Magnetic Surface Effects and Magnetoresistance in Manganite-based Composite Nanoparticles” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 27 (2014) 1049.
 12. P. T. Phong, D. H. Manh, L. H. Nguyen, D. K. Tung, N. X. Phuc, and I.-J. Lee “Studies of superspin glass state and AC-losses in La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles obtained by high-energy ball-milling” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 368 (2014) 240.
 13. T. D. Thanh, D. H. Manh, T. L. Phan, P. T. Phong, L. T. Hung, N. X. Phuc, and S. C. Yu “Coexistence of considerable inter-particle interactions and spin-glass behavior in La0.7Ca0.3MnO3 nanoparticles”, Journal of Applied Physics 115 (2014)17B504.
 14. Tran Dang Thanh, T. L. Phan, Nguyen Van Chien, Do Hung Manh, and S. C. Yu, “Second-Order Phase Transition and the Magnetocaloric Effect in La0.7Ca0.3−xSrxMnO3 Nanoparticles”, IEEE Transactions on Magnetics 50 (2014) 2501504.
 15. Chu T. A. Xuan, Pham T. Tho, Doan M. Quang, Ta N. Bach, Tran D. Thanh, Ngo T. H. Le, Do H. Manh, Nguyen X. Phuc, and Dao N. H. Nam, “Microwave Absorption in La1.5Sr0.5NiO4/CoFe2O4 Nanocomposites” IEEE Transactions on Magnetics 50 (2014) 2502804.
 16. P. T. Tho,  C. T. A. Xuan,  D. M.  Quang, T. N. Bach, T. D. Thanh, N. T. H. Le, D. H. Manh, N. X. Phuc, and D. N. H. Nam, “Microwave absorption  properties  of  dielectric La1.5Sr0.5NiO4 ultrafine particles”, Materials  Science and  Engineering:  B 186 (2014) 101.
 17. P. T. Phong, D. H. Manh, N. V. Dang, L. V. Hong, and I. J. Lee, “Enhanced low-field-magnetoresistance and electro-magnetic behavior of La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites”, Physica B: Condensed Matter, 407, 18 (2012) 3774-3780.
 18. T. D. Thanh, L. H. Nguyen, D. H. Manh, N. V. Chien, P. T. Phong, N. V. Khiem, L. V. Hong, N. X. Phuc, “Structural, magnetic and magnetotransport behavior of La0.7SrxCa0.3−xMnO3 compounds”, Physica B: Condensed Matter, 407-1 (2012) 145-152.
 19. T. D. Thanh, P. T. Phong, D. H. Manh, N. V. Khien, L. V. Hong, T. L. Phan, S. C. Yu, “Low-field magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24 (2013) 1389–1394.
 20. Khac An Dao, D. Khang Dao, T. Dai Nguyen, A. Tuan Phan, Hung Manh Do, “The effects of Au surface diffusion to formation of Au droplets/clusters and nanowire growth on GaAs substrate using VLS method”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 23, 11 (2012) 2065-2074.
 21. P. V. Tuong , J. W. Park, V. D. Lam, W. H. Jang, E. H. Choi, S. A. Nikitov, and Y. P. Lee, “Negative Refractive Index at the Third-Order Resonance of Flower-Shaped Metamaterial”, Journal of Lightwave Technology: (ISSN: 0733-8724), 30-22 (2012) 3451-3455.
 22. Nguyen Thanh Tung, Do Thanh Viet, Bui Son Tung, Nguyen Van Hieu, Peter Lievens, and Vu Dinh Lam, “Broadband Negative Permeability by Hybridized Cut-Wire Pair Metamaterials”, Applied Physics Express, 5, 11 (2012) 112001.
 23. The-Long Phan, P. Zhang, D. Grinting, S. C. Yu, N. X. Nghia, N. V. Dang, and V. D. Lam, “Influences of annealing temperature on structural characterization and magnetic properties of Mn-doped BaTiO3 ceramics”, Journal of Applied Physics, 112-1 (2012) 013909.
 24. P. V. Tuong, J. W. Park, V. D. Lam, K. W. Kim, H. Cheong, W. H. Jang, and Y. P. Lee, “Simplified perfect absorber structure”, Computational Materials Science, 61 (2012) 243-247.
 25. N. V. Dang, The-Long Phan, T. D. Thanh, V. D. Lam, and L. V. Hong, “Structural phase separation, optical and magnetic properties of BaTi1−xMnxO3 multiferroics”, Journal of Applied Physics, 11-11 (2012) 113913.
 26. N. V. Dang, Ha M. Nguyen, Pei-Yu Chuang, Jie-Hao Zhang, T. D. Thanh, Chih-Wei Hu, Tsan-Yao Chen, Hung-Duen Yang, V. D. Lam, Chih-Hao Lee, and L. V. Hong, “Structure and magnetism of BaTi1-xFexO3-δ multiferroics”, Journal of Applied Physics, 111-7 (2012) 07D915.
 27. P. H. Binh, P. Renucci, V. G. Truong, and X. Marie, “Schottky-capacitance pulse-shaping circuit for high-speed light emitting diode operation”, Electronics Letters, 48 -12 (2012) 721-723.
 28. Nguyen Huy Dan, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Nguyen Thi Thanh Huyen, Duong Dinh Thang, Luu Tien Hung, “Inducing anisotropy in bulk Nd-Fe-Co-Al-B nanocrystalline alloys by quenching in magnetic field”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324 (2012) 1435–1439.
 29. T. L. Phan, N. H. Duc, N. H. Yen, P. T. Thanh, N. H. Dan, P. Zhang, S. C. Yu, “Magnetocaloric Effect in Ni0.5Mn0.5-xSnx Alloys”, IEEE Transactions on Magnetics, 48-4 (2012) 1381-1384.
 30. The-Long Phan, P. Zhang, N. H. Dan, N. H. Yen, P. T. Thanh, T. D. Thanh, M. H. Phan, and S. C. Yu, “Coexistence of conventional and inverse magnetocaloric effects and critical behaviors in Ni50Mn50-xSnx (x = 13 and 14) alloy ribbons”, 101 (2012) 212403:1-5.
 31. Son Tung Bui, Van Dung Nguyen, Xuan Khuyen Bui, Thanh Tung Nguyen, Peter Lievens, YoungPak Lee and Dinh Lam Vu, “Thermally tunable magnetic metamaterials at THz frequencies”, Journal of Optics, 15-7 (2012) 075101.
 32. P.V. Tuong, J.W. Park, V.D. Lam, W.H. Jang, S.A. Nikitov, Y.P. Lee, “Dielectric and Ohmic losses in perfectly absorbing metamaterials”, Optics Communications, 295 (2013) 17-20.
 33. P. Zhang, P. Lampen, T.L. Phan, S.C. Yu, T.D. Thanh, N.H. Dan, V.D. Lam, H. Srikanth, M.H. Phan, “Influence of magnetic field on critical behavior near a first order transition in optimally doped manganites: The case of La1−xCaxMnO3 (0.2≤x≤0.4)”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 348 (2013)146-153.
 34. P. T. Phong, D. H. Manh, L. V. Bau, I.-J. Lee, “Electrical transport study of La0.7Ca0.3MnO3 using phase - coexistence transport model”, Journal of Electroceramics (2013) 31:364–371.
 35. T. D. Thanh, P. T. Phong, D. H. Manh, N. V. Khien, L. V. Hong, T. L. Phan, S. C. Yu, “Low-field magnetoresistance in La0.7Sr0.3MnO3/BaTiO3 composites”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24-4 (2013) 1389-1394.
 36. P.T. Phong, D.H. Manh, N.X. Phuc, I.-J. Lee, “Ferromagnetic insulating and spin glass properties of La0.7Sr0.3MnO3-TiO2 composites”, Physica B: Condensed Matter, 408 (2013) 22–28.
 37. Tran Dang Thanh, Yikyung Yu, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. H. Dan, The-Long Phan, A. M. Grishin and S. C. Yu, “Magnetic properties and magnetocaloric effect in Fe90-xNixZr10 alloy ribbons”, Journal of Applied Physics, 113, 21 (2013) 213908.
 38. P.H. Binh, V.D. Trong, P. Renucci, and X. Marie, “Improving OOK Modulation Rate of Visible by Peaking and Carrier Sweep-Out Effects Using n-Schottky Diodes-Capacitance Circuit”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, 31,15 (2013) 2578-2583.
 39. P.H. Binh, V.D. Trong, P. Renucci, and X. Marie. “A simple sub-nanosecond ultraviolet light pulse generator with high repetition rate and peak power”, AIP Review of Scientific Instruments, 84-8 (2013) 083102 (1-5).
 40. Phong P.T., Nguyen L.H., Manh D.H., Phuc N.X., Lee, L-J, “Electrical transport and temperature coefficient of resistance in polycrystalline La0.7-xAgxCa0.3MnO3 pellets: Analysis in terms of a phase coexistence transport model and phase separation model”, Physica B: Condensed Matter., 425 (2013) 6-11.
 41. Dao Khac An, Nguyen Tien Dai, Phan Anh Tuan, and Do Hung Manh, “On the formation of voids, etched holes, and GaO particles configuration during the nanowires growth by VLS method on GaAs substrate”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 4, 7 (2013) 2513-2520.
 42. Tran Dang Thanh, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Nguyen Huy Dan, Peng. Zhang, The-Long Phan and Seong Cho Yu, “Critical behavior and magnetocaloric effect of LaFe10−xBxSi3 alloy ribbons”, Journal of Applied Physics, 113, 7 (2013) 17E123:1-3.
 43. P.V. Tuong, V.D. Lam, J.W. Park, E.H. Choi, S.A. Nikitov, Y.P. Lee, “Perfect-absorber metamaterial based on flower-shaped structure”, Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 11, 1 (2013) 89-94.
 44. P. H. Linh, D. H. Manh, P. T. Phong, L. V. Hong, and N. X. Phuc, “Magnetic Properties of Fe3O4 Nanoparticles Synthesized by Coprecipitation Method” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 27 (2014) 2111.
 45. Nguyen Thanh Tung, Bui Son Tung, Ewald Janssens, Peter Lievens, and Vu Dinh Lam, “Broadband negative permeability using hybridized metamaterials: Characterization, multiple hybridization, and terahertz response”, Journal of Applied Physics 116 (2014) 083104.
 46. Nguyen Van Dung, YoungJoon Yoo, Nguyen Thanh Tung, Bui Son Tung, Vu Dinh Lam, and Young Pak Lee, “Polarization dependence of the metamagnetic resonance of cut-wire-pair structure by using plasmon hybridization”,  Journal of the Korean Physical Society 65 (2014) 70.
 47. D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q Minh, P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, and V. D. Lam, “Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption”, Optics Communications 322 (2014) 209.
 48. Nguyen Huy Dan, Pham Thi Thanh, Nguyen Hai Yen, Luu Tien Hung, “Enhancing coercivity of sintered Nd-Fe-B magnets by nanoparticle addition”, IEEE Transactions on Magnetics 50, (2014) 210204.
 49. Tran Dang Thanh, T. L. Phan, P. T. Thanh, N. H. Yen, N. H. Dan, S. C. Yu, “Magnetocaloric Effect and Critical Behavior of Ni42Ag8Mn37Sn13 Alloys” IEEE Transactions on Magnetics 50, (2014) 2501604.
 50. P. H. Binh, V. D. Trong, P. Renucci, and X. Marie , “100 ps Optical Pulse Generator Using Laser Diodes for Visible Light Communication Applications”, Microwave and Optical Technology Letters 56 (2014)185.
 51. Thi Thu Trang Mai, Thi Hong Phong Le, Hong Nam Pham,Hung Manh Do, and Xuan Phuc Nguyen, “Synthesis and magnetic heating characteristics of thermoresponsive poly (N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)/nano Fe3O4 nanparticles”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano-technology 5 (2014) 045007.
 52. Thi Hien Nguyen, Son Tung Bui, Trong Tuan Nguyen, Thanh Tung Nguyen, YoungPak Lee, Manh An Nguyen, and Dinh Lam Vu, “Metamaterial-based perfect absorber: polarization insensitivity and broadband”,  Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano-technology 5 (2014) 025013.
 53. Son Tung Bui, Van Khuyen Bui, Van Dung Nguyen, Young Joon Yoo, Ki Won Kim, Dinh Lam Vu, and Young Pak Lee, “Small-size metamaterial perfect absorber operating at low frequency” Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano-technology 5 (2014) 045008.
 54. Ngoc Tai Ly, Thi Hoa Dao, Le Hong Hoang To, Dinh Lam Vu and Van Hong Le, “Hydrogen generation by photoelectrochemical effect of the Cu-doped TiO2 photoanode”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano-technology 5 (3) (2014) 035009.
 55. Ngoc Tai Ly, Van Chien Nguyen, Thi Hoa Dao, Le Hong Hoang To, Duy Long Pham, Hung Manh Do, Dinh Lam Vu and Van Hong Le, “Optical properties of TiO2 nanotube arrays fabricated by the electrochemical anodization method”, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nano-technology 5 (1) (2014) 015004.
 56. V. D. Trong, P. H. Binh, and T. C. Thang, “A 622 Mbit/s Transmitter for POF-based  Home Networks using Red LED” IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (2014) 30-33.
 57. P.T.Phong, N.V.Khien, N.V.Dang, D.H.Manh , L.V.Hong, In-JaLee, “Effect of pb substitution on structural and electrical transport of La Ca Pb MnO (0
 58. N.H. Dan, N.H. Duc, N.H. Yen, P.T. Thanh, L.V. Bau, N.M. An, D.T.K. Anh, N.A. Bang, N.T. Mai, P.K. Anh, T.D. Thanh, T.L. Phan and S.C. Yu, Magnetic properties and magnetocaloric effect in Ni-Mn-Sn alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 374 (2015) 372-375.
 59. N.H. Dan, N.H. Duc, N.H. Yen, P.T. Thanh, L.V. Bau, N.M. An, D.T.K. Anh, N.A. Bang, N.T. Mai, P.K. Anh, T.D. Thanh, T.L. Phan and S.C. Yu, “Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50-xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374 (2015) 372-375.
 60. Do Tran Huu, Nguyen Hai Yen, Pham Thi Thanh, Nguyen Thi Mai, Tran Dang Thanh, The-Long Phan, Seong Cho Yu, Nguyen Huy Dan, “Magnetic, magnetocaloric and critical properties of Ni50-xCuxMn37Sn13 rapidly quenched ribbons”, Journal of Alloys and Compounds 622 (2015) 535-540.
 61. P.H.Binh, and V.D.Trong, “ 500 Mbit/s OOK-NRZ transceiver for 50 m GI-POF using 100 MHz RC-LED”, Microwave and  Optical Technology Letters, Vol.57, 4 (2015) 826 – 830.
 62. P.H.Binh, V.D.Trong, P.Renucci, and X.Marie, “100 ps Optical pulse generator using laser diodes for visible light communication applications”, Microwave  and  Optical Technology Letters, Vol. 56,  Issue 1 (2014) 185 - 187.
 63. D. T. Viet, N. V. Hieu, V. D. Lam, and N. T. Tung, “Isotropic metamaterial absorber using cut-wire-pair structures”, Applied Physics Express 8 (2015) 032001.
 64. N. T. Hien, L. N. Le, P. T. Trang, B. S. Tung, N. D. Viet, P. T. Duyen,N. M. Thang, D. T. Viet, Y. P. Lee, V. D. Lam, N. T. Tung, “Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies”, Computational Materials Science 103 (2015) 189.
 65. N V Dung, P V Tuong,Y J Yoo1, Y J Kim, B S Tung, V D Lam, J Y Rhee, K W Kim, Y H Kim, L Y Chen and Y P Lee, “Perfect and broad absorption by the active control of electric resonance in metamaterial”, IOP publishing, J.Opt. 17 (2015) 045105 (5pp).

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân) trong 5 năm gần đây

 

 • Tiến sĩ: 07
 • Thạc sĩ: 08
 • Cử nhân: 08
 1. Hợp tác quốc tế: Phòng Từ và Siêu dẫn mở rộng và hợp tác với một số  cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước :
 •  Trong nước: Đại học Thái Nguyên, Viện Khoa học công nghệ quân sự, Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN, Viện ITIMS.
 • Nước ngoài: Một số trung tâm khoa học vật liệu và Trường đại học tại các nước: Bỉ, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật.
 1. Các thành tích khác
 • Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2011-2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.
 • Bằng khen Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2012, 2013.
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

 

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329261