Phân viện Quang học - Quang phổ
Quang phổ ứng dụng và Ngọc học

28/05/2015 03:19 CH

Quang phổ ứng dụng và Ngọc học

 1. Tên phòng nghiên cứu/triển khai: Quang phổ ứng dụng và Ngọc học

Địa chỉ: Phòng 233 – 236 nhà A2

 1. Trưởng phòng (phụ trách phòng):
 • Tên: Nguyễn Trọng Thành
 • Năm sinh: 1966
 • Học hàm / Học vị: Tiến sĩ
 • SĐT: 0914370239
 • Fax:
 • Email: thanhnt@ims.vast.ac.vn
 1. Các thành viên của phòng nghiên cứu/triển khai:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/ học vị

Biên chế/HĐ/ Cộng tác viên

SĐT

Email

1

Đoàn Tuấn Anh

1987

Thạc sĩ

Biên chế

0984253794

anhdt@ims.vast.ac.vn

2

Đào Tuệ Cường

1961

Kỹ sư

Biên chế

01289026266

cuongdt@ims.vast.ac.vn

3

Vũ Thị Thái Hà

1976

Tiến sĩ

Biên chế

0915210210

havtt@ims.vast.ac.vn

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu/triển khai:

- Nghiên cứu quang phổ của các tâm điện tử (ion kim loại chuyển tiếp và đất hiếm) trong chất rắn (định hướng ứng dụng trong lĩnh vực vật liệu chiếu sáng, vật liệu quang điện tử). 

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị và vật liệu nhiệt phát quang định hướng ứng dụng trong đo liều phóng xạ và tính tuổi khảo cổ.

 

 1. Trang thiết bị nghiên cứu
 • Lò nung Pyrolabo 1200 oC (Pháp).
 • Lò nung XD-1600 MT (Trung Quốc).
 • Lò nung Nabertherm 1800 oC (Đức).
 • Tủ sấy (Trung Quốc)
 • Hệ đo Nhiệt phát quang (Việt Nam).
 • Laser YAG:Nd (bước sóng 355, 532, 1064 nm), độ rộng xung 5 ns, công suất xung 1,2J.
 • Laser Ar+: bước sóng 488, 514 nm, công suất quang (tổng cộng) 1W.
 • Máy ép viên.
 • Cân phân tích 4N.
 1. Các thành tựu đạt được 2010 -2015 (Liệt kê các thành tựu đạt được trong 5 năm gần nhất):
  1. Đề tài nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện)

Stt

Tên đề tài/dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

1

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu thủy tinh alkali alumino-borate pha tạp đất hiếm.

Vũ Thị Thái Hà

Viện Khoa học vật liệu

2014

2

Nghiên cứu đặc tính quang học của vật liệu thủy tinh telluride pha tạpEu3+

Nguyễn Trọng Thành

Viện Khoa học vật liệu

2014

3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu liều kế phục vụ cho nhân viên làm việc trong môi trường bức xạ.

Vũ Phi Tuyến

Sở Khoa học và Công nghệ

Hà Nội

01/2013-12/2014

4

Nghiên cứu một số tính chất nhiệt phát quang của vật liệu Li2B4O7:Cu,Ag.

Đoàn Tuấn Anh

Viện Khoa học vật liệu

2013

5

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích liều phóng xạ tích lũy của môi trường có bức xạ hạt nhân, trên cơ sở chế tạo đồng bộ liều kế và thiết bị đọc liều.

Vũ Phi Tuyến

Bộ Công Thương

01/2012-12/2013

6

Tính chất quang phổ của đất hiếm trong các tinh thể fluoride phức hợp.

Vũ Phi Tuyến

NAFOSTED

2012 - 2013

7

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17: Eu2+

Vũ Thị Thái Hà

Viện Khoa học vật liệu

2012

8

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo liều trị xạ trong Y tế

Phan Tiến Dũng

Bộ Y tế

2011 - 2012

9

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất nhiệt phát quang theo loại bức xạ ion hóa của vật liệu K2YF:Sm3+.

Đoàn Tuấn Anh

Viện Khoa học vật liệu

2011

10

Nghiên cứu quá trình phục hồi cấu trúc của zircon metamict được ủ nhiệt bằng phương pháp huỳnh quang

Nguyễn Trọng Thành

Viện Khoa học vật liệu

2011

11

Khảo sát  quang phổ của  thủy tinh oxyfluoroborat chứa đất hiếm bao gồm trạng thái thủy tinh chứa nano-tinh thể

Vũ Xuân Quang

NAFOSTED

2010 - 2012

12

Nghiên cứu phương pháp chế tạo liều kế LiF:Mg,Ti và khảo sát các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến tính chất của liều kế.

Vũ Thị Thái Hà

Viện Khoa học vật liệu

2010

 

 1. Bài báo hoặc các công bố KHCN (Ấn phẩm quốc tế, ấn phẩm trong nước)
 1. Vũ Phi Tuyến, Ngô Quang Thành, Đoàn Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Thành, Vũ Thị Thái Hà và Đào Tuệ Cường, Nghiên cứu đặc tính phát quang cưỡng bức nhiệt của vật liệu liều kế Li2B4O7:Cu bột đa tinh thể được chế tạo trong nước, Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng (2014), 149.
 2. V. T. T. Ha, N. T. Thanh, H. V. Tuyen, D. T. Anh, V. P. Tuyen and N. M. Son, Optical properties of divalent Eu2+ ions in BaMgAl10O17 phosphors, Advances in Optics Photonics Spectroscopy and Applications VII (2013), 730.
 3. Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Ho Van Tuyen, Nicholas M. Khaidukov, Julián Marcazzó, Yong-Ill Lee and Bui The Huy, Optical properties and Judd–Ofelt parameters of Dy3+ doped K2GdF5 single crystal, Optical Materials 35 (2013) 1636–1641.
 4. Phan Van Do, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Thi Thai Ha, Nicholas M. Khaidukov, Yong-Ill Lee, B.T. Huy,. Judd–Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm3+ ions in K2YF5 crystal. Journal of Alloys and Compounds 520 (2012) 262–265.
 5. N.T. Thanh, V.X. Quang, V.P. Tuyen, N.V. Tam, T. Hayakawa, B.T. Huy, Role of charge transfer state and host matrix in Eu3+-doped alkali and earth alkali fluoro-aluminoborate glasses, Optical Materials 34 (2012) 1477–1481.
 6. Nguyen Trong Thanh, Sengthong Buonyavong, Vu Thi Thai Ha, Vu Phi Tuyen and Vu Xuan Quang, Thermoluminescence and radioluminescence of natural zicon of Lam Dong, Viet Nam, Proceeding of the second Academic conference on natural science for master and PhD students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam (2012).
 7. Nguyen Trong Thanh, Nguyen Anh Hong, Ngo Van Tam, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Quang Liêm, Multi holes on persistent spectra hole burning of Eu3+ doped NaF-Al2O3-B2O3 irradiated glasses, Proceeding of the second Academic conference on natural science for master and PhD sudents from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam (2012).
 8. B. T. Huy, Min-Ho Seo, Jae-Min Lim and Yong-Ill Lee,  N. T. Thanh and V. X. Quang, T. T. Hoai and N. A. Hong, Application of the Judd – Ofelt Theory to Dy3+-Doped Fluoroborate/Sulphate Glasses, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 59, No. 5, November 2011, pp. 3300_3307
 9. Nguyen Trong Thanh, Vu Xuan Quang, Nguyen Quang Liem, Vu Phi Tuyen, Fluorescence characteristic of Sm3+ ions-doped Alkali-aluminoborate glasses, VNU Journal of Science, Mathematics- Physic 27, No. 1s(2011) 211-214
 10. Nguyen Trong Thanh, Nguyen Anh Hong, Ngo van Tam, Vu Phi Tuyen, Vu Xuan Quang, Nguyen Quang Liêm, Persistent spectral hole burning of Eu3+ ions –doped 16CaF2.73B2O3.Al2O3 melting glasses, VNU Journal of Science, Mathematics- Physic 27, No. 1s(2011) 215-219
 11. Vu Phi Tuyen, Tomokatsu Hayakawa, Nguyen Trong Thanh, Optical investigation of Eu3+ ions in Thallium Tellurite glasses, VNU Journal of Science, Mathematics- Physic 27, No. 1s(2011) 285-288
 12. Vu Phi Tuyen, Tomokatsu Hayakawa, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Judd-Ofelt parameters in tellurite glasses doped Eu3+ ions, VNU Journal of Science, Mathematics- Physic 27, No. 1s(2011) 289-292
 13. Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thi Quy Hai and Nguyen Ngoc Long, Estimation and correction for the temperature lag in thermoluminescent measurements for LiF:Mg,Cu,Na,Si phosphor, Communication in Physics, Vol. 24, No. 2 (2011) pp. 145 – 152.
 14. Vu Thi Thai Ha, Nguyen Thi Quy Hai and Nguyen Ngoc Long, Effect of heating rate on the responses of LiF:Mg,Cu,Na,Si thermoluminescent phosphor, Communication in Physics, Vol. 24, No. 1 (2011) pp. 43 – 49.
 15. Nguyen Trong Thanh, SengThong Bounyavong, Vu Thi Thai Ha, Ngo Quang Thanh, Vu Phi Tuyen, Phan Tien Dung, Vu Xuan Quang, Using thermoluminescence method to study the structure of annealed natural Zircon of Vietnam, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & ApplicationsVI, (2011), 517 – 521.
 16. Nguyen Trong Thanh, Nguyen Anh Hong, Ngo Van Tam, Vu Phi Tuyen, Vu Thi Thai Ha, Phan Tien Dung, T.Hayakawa, Vu Xuan Quang, Tính chất quang và phổ bền vững Hole-burning của thủy tinh fluoride được pha tạp ion Eu3+, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & ApplicationsVI,  (2011), 559 – 563.
 17. Vu Thi Thai Ha, Phan Tien Dung, Nguyen Trong Thanh, Vu Phi Tuyen, Dao Tue Cuong,. Hiệu ứng nhiệt phát quang chuyển tải quang trong vật liệu LiF:Mg,Ti, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & ApplicationsVI, 2011, 723 -728.
 18. N.T.Thanh, Sen Thoong, V.X.Quang, V.P.Tuyen, V.T.T.Ha, P.T.Dung, L.Nasdala, T.Haeger, W.Hofmeister, Thermoluminescence of Zircon: Dy3+  A novel tool for study on annealing process of natural metamict zircon, Pro-Gem-Geo-Mat 2010, P.13-18
 19. Huynh Ky Hanh, Nicholas M. Khaidukov, Vladimir N. Makhov, Vu Xuan Quang, Nguyen Trong Thanh, Vu Phi Tuyen, Thermoluminescence properties of isostructural K2YF5 and K2GdF5 crystals doped with Tb3+ in response to α, b and X-ray irradiation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 268 (2010) 3344–3350.

 

 1. Thành tích đào tạo (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân)
 • 04 Nghiên cứu sinh (02 đã bảo vệ)
 • 03 Học viên cao học

Bài viết liên quan

tìm kiếm
Thông báo
khoa học & công nghệ
Liên kết website
Lượt truy cập
Hôm nay: 20
Lượt truy cập: 329255